Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Life8-Europe bv zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06078710 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Life8-Europe bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Life8-Europe bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Life8-Europe bv zijn vrijblijvend en Life8-Europe bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Life8-Europe bv. Life8-Europe bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Life8-Europe bv dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Life8-Europe bv.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Life8-Europe bv bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (Euro 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Life8-Europe bv haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Life8-Europe bv om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Life8-Europe bv gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Life8-Europe bv.

4. Levering

4.1 De door Life8-Europe bv opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Life8-Europe bv verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Life8-Europe bv geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Life8-Europe bv garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Life8-Europe bv daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Life8-Europe bv de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een standaard product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Life8-Europe bv te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Dit retour recht geldt niet voor producten welke in opdracht specifiek zijn vervaardigd en/of bedrukt.

8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Life8-Europe bv, dan wel tussen Life8-Europe bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Life8-Europe bv, is Life8-Europe bv niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Life8-Europe bv.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Life8-Europe bv in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Life8-Europe bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Life8-Europe bv kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien u aan Life8-Europe bv schriftelijk opgave doet van een adres, is Life8-Europe bv gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Life8-Europe bv schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Life8-Europe bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Life8-Europe bv deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Life8-Europe bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Life8-Europe bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Life8-Europe bv is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Life8-Europe bv beroept zich qua werking van de producten op de certificaten en testen die door derden zijn uitgevoerd. Op eerste verzoek zal van de rapportage een kopie worden toegezonden. Life8-Europe BV kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van zijn producten. Gebruik is voor eigen risico.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Retourneren

12.1 Voor alle producten geldt een zichttermijn van maximaal 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag u zonder opgaaf van reden uw bestelde producten retourneren in ongeopende en onbeschadigde verpakking. De kosten en het risico van retourzenden zijn voor uw rekening. Na ontvangst van uw retour gezonden bestelling in juiste staat (ongebruikt en onbeschadigd) zullen wij tot terugstorting van uw betaling overgaan. Custom made producten worden speciaal voor u gemaakt / voor u op maat geknipt. Retourneren is niet mogelijk.

13. Garantie

13.1 Op alle producten in ons assortiment is de standaard fabrieksgarantie van toepassing.